Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Хүүхдийн 3 дугаар цэцэрлэг
  • Цэцэрлэгийн танилцуулга.
  • Сагсай сумын хүүхдийн 3-р цэцэрлэг нь 2020 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 450 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр, 50 хүүхдийн хүчин чадалтай баригдсан.
  • 2021 оны 1-р сарын 1-ээс эрхлэгч К. Лиман 2 бүлэгтэй нийт 17 багш ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Даянгийн 1,6-р багийн СӨБ-д хамруулах хүүхдийн судалгааг гаргаж Сургуулийн өмнөх боловсролыг эзэмшүүлж байна.