Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар

            Хөдөлмөрийн сум хариуцсан мэргэжилтэн сумын Засаг дарга, ИТХ-тай хамтран хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, сумын хэмжээнд ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажилгүйдлийг буруулах талаар төсөл  хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

  1. Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд сумын төвийн айл өрх, албан байгуулагуудын дунд суваг шуудууг сэргээн засварлах ажил идэвхтэй явагдаж ажилгүй 26 иргэн түр ажлын байраар хангагдав.
  2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон ХХЭрхлэгчдийн ажилгүйдлийг дэмжих зорилгоор төсөл хэрэгжүүлэгч иргэдээс төсөл  сонгон шаалгаруулан авч материалаа хугцаанд зохих байгууллагад уламжлан өгсөн
  3. Малжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд сумын багийн иргэдийн дунд хууль, журмын дагуу мал маллах чадвартай, 35-аас доош насны 70-100 толгой малтай 7 залуу малчныг БИНХ-аар сонгон шалгаруулсан
  4. ХАБЭАхуйн сарын ажлын аяны хүрээнд бүх ААН, байгууллагуудын дунд ХАБЭА-н талаархи хууль тогтоомж сурталчлах, аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний ажил идэвхтэй зохион байгуулагдаж байна.

 

2015-04-21
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС