Батлав: Засаг дарга                               С.Хонаев
БАЯН-ӨЛГИЙ  АЙМГИЙН САГСАЙ  СУМАНД  ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН  ХӨРӨНГӨӨР  БАРИГДАЖ БУЙ БАРИЛГЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН  2017 ОНЫ ТАЙЛАН
2017 оны 12 сарын 26 -ний өдөр       
д/дБарилга байгууламж, их засварын ажлын нэр, хүч чадал, байршил Эхлэх  дуусах  Төсөвт өртөг   2017 онд санхүүжих   Санхүүжилт /сая төг/ Ажлын гүйцэтгэл /үе шатны ажил тус бүрээр бодит гүйцэтгэл, хувийг бичнэ/1.Тендер зарласан огно Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч 
2.Гэрээ байгуулсан огноо 
1Даян хүн эмнэлэгийн барилгын засвар2017 05 24 - 2017 06-30       5,511,150   5,511,150                             -   2017 05 24Эрүүл мэндийн төв
2Мод, бут, сөөг тарих хамгаалах2017 01 01 - 2017 12 31       6,074,100   6,074,100               5,203,62050%2017 01 19Иргэн А. Болат, Т. Сейлмурат, 
3Баяр наадмын зардал2017 07 07 - 2017 07 15       5,000,000   5,000,000               5,000,000100% Сумын ЗДТГазар
4Гамшгийн сан2017 01 01 - 2017 12 31       6,711,800   6,711,800               5,169,10080% Сумын ЗДТГазар
5Улаан дээлийн толгойн барилга, шудуу2017 02 16     15,000,000 15,000,000                             -  100%2017 02 24 Алатау ХХК
6Хүүдийн цэцэрлгийн барилгын зураг төсөв урьдчилгаа2017 02 16 - 2017 05 15       3,000,000   3,000,000               2,000,000100.00%2017 02 24Өрх ХХК
7Хүүдийн цэцэрлгийн барилгын геологийн судалгаа2017 04 12 - 2017 05 31       1,800,000   1,800,000               1,800,000100%2017 04 20Алтайн хөрс ХХК
8Сургуулийн дотуур байрны  цахилгаан мантааж засвар2017 10 20 - 2017 12 15        6,000,000   6,189,500               5,665,000100% Сансар сагым ХХК
94-р багийн төвийн трансформатор2017 04 12 - 2017 05 15       3,500,000   3,500,000                             -  100.00%2017 04 20Эрчим ХХК
10Битүүгийн айл өрхүүдийн 220 вт ЦДАШугам татах2016 онд хийгдсэн          650,000                   650,000100% Иргэн Ш. Ардах
11Сургуулийн дотуур байрны сандал ширээ цахилгаан мантааж халуун усны засвар2016 онд хийгдсэн          288,000                   288,880100.00% Иргэн М. Алданыш 
12Сургуулийн дотуур байранд цагаан хэрэглэл 2017 03 14 - 2017 03 31       1,000,000   1,000,000               1,000,000100%2017 03 24Нур отау ХХК 
        54,535,050 53,786,550             26,776,600   
         
         
ХянасанА. Шепен      
         
БоловсруулсанА. Маханбет      
2018-11-16
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС