Төрөөс хүн ам, нийгмийн бодлогын талаар баримтлах чиглэл болон сумынхаа хүн ам нийгмийн бодлогын талаар Засаг даргаас анхаарах асуудлыг боловсруулах, шийдвэр гаргахад туслах, нийгмийн салбарын байгууллагуудад төр засгийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах биелэлтийг хангуулах, хянан тайланнах, Ажилгүйдэл ядуурлыг буруулах, гэр бүл хүүхэд залуучууд нийгмийн эмзэг хэсгийн, нийгмийн хамгааллын талаархи хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар тус ажлын байрны зорилго оршино.

2017-06-11
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС